Algemene voorwaarden

Aanbieden reparatiewerk

Wanneer u een (dek)zeil aanbiedt ter reparatie, zal ik samen met u een korte inspectie uitvoeren om de aard van de werkzaamheden te kunnen bepalen. Naar aanleiding van deze gezamenlijke inspectie kan Nieuwe Koers een prijs afgeven voor de werkzaamheden.

Nieuwe vensters

Raamfolie is een zacht materiaal en is erg gevoelig voor krasjes. Op niet gereinigde (dek)zeilen zit altijd los vuil dat tijdens de werkzaamheden op de werktafels en rondom de naaimachine terecht komt. Ondanks dat ik zo goed mogelijk alles schoon houd, kan ik niet voorkomen dat nieuwe vensters, tijdens het inzetten, vaststikken en opvouwen van het zeil, in aanraking komen met het losse vuil. Dit leidt soms tot kleine krasjes. Een goed gereinigd zeil zal leiden tot een beter resultaat.

Kosten en betaling

Indien gewenst kan ik van te voren een inschatting maken van de kosten voor de reparatie. De werkelijke kosten worden in principe berekend op basis van nacalculatie.

Indien Nieuwe Koers een prijsindicatie afgeeft, wordt een marge van € 50,= aangehouden voor eventueel meerwerk. Wanneer meerwerk binnen deze marge valt, wordt dit zonder voorafgaande melding uitgevoerd. Indien het meerwerk bedrag hoger is dan € 50,= neem ik contact met u op. Dan wordt het meerwerk alleen uitgevoerd met uw instemming. Voor de betaling ontvangt u een email met de factuur.

Reiniging

Als inzamelpunt voor een professionele zeilwasserij kan ik zorg dragen voor het vakkundig reinigen en impregneren van uw zeil. De prijzen worden bepaald aan de hand van het gewicht en zijn terug te vinden op onze website.

Gereed melding en ophalen

Wanneer uw zeil gereed is en kan worden opgehaald, ontvangt u hierover bericht per sms of whatsapp (of indien niet mogelijk per telefoon) met een vermelding van het te betalen bedrag.

Garantie

  1. Nieuwe Koers zeil(ver)makerij garandeert dat het werk/verkochte aan de overeenkomst beantwoord, dat het zonder gebreken zal functioneren en dat het geschikt is voor het gebruik dat de kant voornemens is ervan te maken.
  2. De eventuele garantie van Nieuwe Koers zeil(ver)makerij geldt niet indien ;
    1. Zolang de klant jegens Nieuwe Koers zeil(ver)makerij in verzuim is ;
    2. De zaken aan abnormale omstandigheden zijn blootgesteld, dan wel onzorgvuldig zijn behandeld of oneigenlijk zijn gebruikt ;
    3. Er door de klant of derden wijzigingen zijn aangebracht, dan wel geprobeerd hebben aan te brengen, of indien de klant of derden de zaken hebben gebruikt voor doeleinden waarvoor deze niet bestemd zijn;
    4. Drie maanden na levering zijn verstreken.

Betaling

Betaling dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij anders vermeld op de factuur.

Bij levering van goederen specifiek op maat gemaakt, dient 50% vooruit te worden betaald en het resterende bedrag bij oplevering.

Betaling kan slechts plaatsvinden op de door Nieuwe Koers zeilvermakerij aangegeven bankrekening.

Honorarium

Als er geen honorarium wordt vastgesteld, zal het honorarium worden vastgesteld op grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens het gebruikelijke uurtarief van Nieuwe Koers zeilvermakerij, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.

Eigendomsbehoud

Nieuwe Koers zeil(ver)makerij blijft eigenaar van (geleverde)zaken totdat de klant aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

Aansprakelijkheid

Indien Nieuwe Koers zeil(ver)makerij aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade, waarbij het aan de klant te betalen bedrag nimmer meer zal bedragen dan maximaal het bedrag van de overeengekomen prijs (exclusief BTW).